van
เงื่อนไขการจองรถตู้
  1. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
  2. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ ยาเสพติด หรือสิ่งของที่เป็นอันตรายมีกลิ่นรุ่งแรง
  3. ห้ามนำสิ่งของที่ติดไฟ หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นรถโดยเด็ดขาด
  4. การขับรถของพนักงาน โดยจะมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
  5. กรณีรับ - ส่ง ต้องแจ้งที่รับส่งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางและจะรับส่งตามรายทางที่ผ่านเท่านั้น ไม่รับส่งผู้โดยสารนอกเส้นทางที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบาง เวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

 ค่าน้ำมันเช่ารถตู้ - ทางด่วน - ทางพิเศษในการเช่ารถตู้

  1. พนักงานจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังมาจากบ้าน ทุกครั้ง
  2. ผู้เช่ารถจะต้องเติมให้เต็มถังอีกครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
  3. ค่าผ่านทางด่วน ค่าที่จอด ผู้เช่ารถ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  4. หมายเหตุ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

การนับเวลาและวันทำงาน
นัดรถ 06.00 ใช้รถได้ถึงเวลา 18.00 น. - 20.00 น.
เวลาเริ่มที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ไม่
อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คิดค่า OTชั่วโมงละ 150 บาท (OTเป็นของคนขับครับ)

วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย เกินกว่าเวลา 18.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท 
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 01.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชย
ค่าบริการเพิ่มอีกในอัตราเท่ากับ 1 วันทำงาน
เวลาข้างต้นเป็นเวลาเป็นการตั้งไว้ตามมาตรฐานบริการรถเช่า ทางเราบริการแบบเป็นกันเองเวลาไปและกลับเราพอเปลี่ยนแปลงกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
และดุนพินิจของพนักงานขับรถ

กลับสู่หน้าเว็บไซต์